Sortter pakalpojumu izmantošanas noteikumi

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Izmantošanas noteikumiem (Noteikumi vai Izmantošanas noteikumi) pirms Sortter Ltd (Sortter, mūs, mēs vai mūsu) sniegto pakalpojumu (Pakalpojums) izmantošanas.

Jūsu piekļuves Pakalpojumiem un to izmantošanas priekšnosacījums ir Jūsu piekrišana šiem Noteikumiem un to ievērošana. Šie Noteikumi attiecas uz visiem lietotājiem un citām personām, kurām ir piekļuve vai kuras izmanto mūsu pakalpojumu. Pakalpojums tiek piedāvāts bez maksas.

Piekļūstot mūsu Tīmekļa vietnei un izmantojot mūsu Pakalpojumus, jūs piekrītiet, ka jums ir saistoši šie Noteikumi. Ja Jūs nepiekrītat kādai šo Noteikumu daļai, tad Jums nav tiesību piekļūt mūsu Tīmekļa vietnei.

Par mums 

Sortter Ltd ir saskaņā ar Somijas likumiem reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, uzņēmuma reģistrācijas kods 2954352-7, juridiskā adrese: Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Somija.

Jūs varat sazināties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu, izmantojot e-pasta adresi asiakaspalvelu@sortter.com (plašāka informācija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē www.sortter.com).  

1.1  Šie noteikumi nosaka mūsu un Jūsu savstarpējās attiecības, mūsu pienākumus pret Jums un Jūsu pienākumus pret mums.

1.2 Mūsu savstarpējām attiecībām noteicošā ir:   

  • informācija un apliecinājumi, kuru Jūs sniedzat, reģistrējoties kā “Lietotājs”, kā arī citi apliecinājumi un apstiprinājumi, kas sniegti savstarpējo attiecību pastāvēšanas laikā;  
  • šie Noteikumi.

1.3 Ja kāds no dokumentiem, kas tiek Jums nosūtīti uzsākot Pakalpojuma lietošanu, ir pretrunā ar šajos Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem, noteicošais ir Jums nosūtītā dokumenta saturs.

1.4 Izmantojot mūsu Pakalpojumu, jūs un jūsu iespējamais saistītais pieteicējs piekrītiet šiem Izmantošanas noteikumiem. Jums jāinformē saistītais pieteicējs par šiem Noteikumiem un Privātuma politiku un jāiegūst viņa pilnvarojums piekrist šiem Noteikumiem saistītā pieteicēja vārdā un piekrišana nodot mums viņu personas datus un apstrādāt tos saskaņā ar Privātuma politiku. Iesniedzot informāciju par saistīto pieteicēju, jūs apstiprināt, ka esat saņēmis saistītā pieteicēja atbilstošu pilnvarojumu un piekrišanu, un uzņematies atbildību šī noteikuma neievērošanas gadījumā.

Turpmāk, mūsu lietotais termins “Jūs” (visos tā dažādajos locījumos) ietver arī Jūsu iespējamo saistīto pieteicēju.

Piekrišana Noteikumiem nozīmē, ka Jūs pilnvarojat mūs jūsu vārdā pieprasīt aizdevumu vai naudas pārvedumu, kriptovalūtas brokeru, ieguldījumu, mobilo maku vai citu pakalpojumu, kurus Jūs vēlaties izmantot un kuri ir pieejami Pakalpojumā pieteikuma veikšanas brīdī, piedāvājumus no mūsu partneriem. Tāpat arī jūs piekrītat, ka kopā ar pakalpojumu pieteikumu mēs pārsūtam mūsu partneriem jūsu sniegto  vai mūsu iegūto informāciju tiktāl, ciktāl tas nepieciešams Pakalpojuma izpildei.

1.5 Mums ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajos Noteikumos. Mēs informēsim jūs par grozījumiem šajos Noteikumos un pēc iespējas informēsim jūs iepriekš.  

1.6 Jūs tiksiet informēti par atjaunotajiem Noteikumiem ar to publicēšanu mūsu Tīmekļa vietnē.

1.7 Lai piekļūtu Pakalpojumiem, Jums ir nepieciešams interneta savienojums. Atkarībā no Jūsu interneta pieslēguma plāna, par to var tikt piemērota maksa.

Šajos Izmantošanas noteikumos turpmāk treknrakstā izceltajiem vārdiem ir šāda nozīme:  

Sortter: saskaņā ar Somijas likumiem reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, uzņēmuma reģistrācijas kods 2954352-7, juridiskā adrese: Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Somija. Sortter ir reģistrēts uzņēmumu reģistrā, un tā galvenais uzņēmējdarbības veids ir citas ar finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu.

Klientu apkalpošana: ar atbalsta pakalpojumu centru var sazināties pa e-pastu asiakaspalvelu@sortter.com.

EEZ: ES dalībvalstis kopā ar Lihtenšteinu, Norvēģiju un Islandi. 

Tiešsaistes pieteikums: tiešsaistes veidlapa, kas Jums jāaizpilda, lai pieteiktos mūsu partneru sniegtajiem aizdevumiem vai pakalpojumiem. To var aizpildīt mūsu Tīmekļa vietnē.

Pakalpojums: tiešsaistes pakalpojums, kura ietvaros, pamatojoties uz Jūsu Tiešsaistes pieteikumu, mēs Jūsu vārdā kā starpnieki pieprasām no mūsu partneriem piedāvājumus aizdevumiem vai naudas pārvedumiem, kriptovalūtas brokeriem, ieguldījumiem, mobilajiem makiem vai citiem pakalpojumiem, kurus Jūs vēlaties izmantot, un kuri ir pieejami Pakalpojumā, un kurus mēs piekrītam Jums sniegt saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Noteikumi vai Izmantošanas noteikumi: ir noteikumi un nosacījumi saistībā ar mūsu Pakalpojumu, kas ietverti šajā dokumentā.

Mēs, mūs, mūsu: Sortter Ltd saskaņā ar iepriekšminēto definējumu.  

Tīmekļa vietne: komerciāla tīmekļa vietne, patlaban www.sortter.com (vai jebkāda cita URL, par kuru varam jums paziņot jebkurā laikā).  

Jūs, jūsu: ir persona, lietotājs, kurš tagad vai vēlāk pierakstās uz mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem.  

Mūsu Pakalpojums ir pieejams fiziskām personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, kā arī trastiem, uzņēmumiem un citām korporatīvām vai labdarības organizācijām.

3.2       Lai pieteiktos mūsu partneru sniegtajiem aizdevumiem vai pakalpojumiem, kas pieejami Pakalpojuma ietvaros, Jums ir nepieciešams aizpildīt Tiešsaistes pieteikumu.

Mēs saglabājam tiesības nekavējoties aizturēt Jūsu Tiešsaistes pieteikumu, ja Sortter uzskata, ka ir iestājušies izņēmuma apstākļi. Šādu apstākļu piemēri ir:  

  • Jūs neesat ievērojuši mūsu nosacījumus attiecībā uz Jūsu adreses pārbaudi;  
  • mums ir pamatotas aizdomas, ka Jūs vai kāds cits nelikumīgi vai krāpnieciski lieto Jūsu datus;  
  • Jūs esat snieguši mums nepatiesu informāciju;  
  • Jūs esat atteikušies sniegt vai ignorējuši prasību sniegt konkrētu pieprasītu informāciju, vai neesat aizpildījuši un iesnieguši mums konkrētus apliecinājumus vai apstiprinājumus;
  • Jūs jebkādā veidā pārkāpjat šos Izmantošanas noteikumus; vai 
  • mums ir nepārprotams  pieprasījums no kompetentām iestādēm apturēt Jūsu Tiešsaistes pieteikumu. 

3.3  Lūdzam ievērot, ka Jūsu Tiešsaistes pieteikuma apstiprināšana ir balstīta tikai uz mūsu partneru, ne mūsu veikto izvērtējumu.

3.4 Piekrišana un pilnvarojumi attiecībā uz ar aizdevumiem saistīto starpniecību

Jūs piekrītat, ka attiecībā uz aizdevuma Tiešsaistes pieteikumu pieņemtais kredītlēmums ir pieejams mūsu Tīmekļa vietnes sadaļā “Mani piedāvājumi”.

Jūs piekrītat, ka mēs un/vai mūsu partneris, kas darbojas kā kredīta devējs, pārskata vai pārlabo Jūsu kredītinformāciju, un ka Jūsu Tiešsaistes pieteikumā sniegtā informācija ir pārbaudāma.

Jūs pilnvarojat mūs iegūt informāciju par mūsu partnera, kas darbojas kā kredīta devējs, kredītlēmumu, kā arī iegūt papildu informāciju par kredītlēmumu no kredīta devējiem. Šāda piekrišana ir nepieciešama, lai mēs varētu īstenos savus starpnieka pilnvarojumus.

Lūdzam ievērot, ka mūsu partneri, kas darbojas kā kredīta devēji, ir tiesīgi pēc saviem ieskatiem sazināties ar Jūsu darba devēju vai ielūkoties publiskos reģistros Jūsu iesniegtās informācijas pārbaudes nolūkos.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādu informācijas saturu mūsu Tīmekļa vietnē, kas attiecas uz mūsu partneru piedāvātajiem aizdevumiem vai pakalpojumiem.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem šo Noteikumu pārkāpumiem un iespējamiem zaudējumiem, kas rodas nepārvaramas varas apstākļu, piemēram, valdības darbību, karadarbības, streiku, lokautu vai citu līdzīgu notikumu rezultātā. Citos gadījumos, ciktāl to pieļauj piemērojamais likums, mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, ja esam ievērojuši vispārpieņemtu piesardzību, kā arī m ēs neesam atbildīgi par jebkādiem netiešiem vai secīgi izrietošiem zaudējumiem.

Piesakoties aizdevumam, Jums ir būtiski vienmēr pārbaudīt savu ienākumu un dzīves dārdzības precīzu apjomu, lai varētu aprēķināt ikmēneša maksājumu vai citus atbilstoša apjoma maksājumus par pieteikto aizdevumu.

Izmantojot mūsu Pakalpojumu, piemēram, apmeklējot mūsu Tīmekļa vietni, vai meklējot mūsu partneru piedāvātos aizdevumus vai pakalpojumus, jūs apstiprināt, ka esat izlasījuši un saprotat mūsu Privātuma politiku, kā arī to, ka papildus šiem Noteikumiem, pašreizējā Privātuma politika ir daļa no Jūsu vienošanās ar mums.

Jūs piekrītat, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus šajos Noteikumos un Privātuma politikā noteiktajos nolūkos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2016/679 (“VDAR”), datu aizsardzības likumiem, kā arī, lai ievērotu mums likumos noteiktos pienākumus. Mūsu Privātuma politiku var lejuplādēt šeit.

Mēs arī uzglabājam informāciju par to, kā Jūs lietojat mūsu Pakalpojumu, piemēram, par Jūsu izmantoto meklētāju, pieteikuma laiku, kontakta izveides datumiem un kontakta tēmu. Jums piesakoties digitāli, mēs izmantojam sīkdatnes un citus digitālus rīkus, lai optimizētu un izsekotu meklēšanas rezultātiem, ar mērķi sniegt Jums labu un jēgpilnu lietotāja pieredzi. Vairāk par šo tēmu Jūs varat uzzināt mūsu Sīkdatņu politikā šeit

Ja Jūs piesakāties aizdevumam, izmantojot mūs, mēs atklāsim Jūsu personas datus mūsu partneriem, kuri sadarbojas ar mūsu Pakalpojumu un atbilst Jūsu pieteikumam. Katrs partneris ir datu pārzinis attiecībā uz Jūsu pieteikumā norādīto personas datu apstrādi. Tāpēc Jums ir ieteicams rūpīgi izlasīt partneru sniegto informāciju par viņu veikto personas datu apstrādi.

6.1 Jums ir tiesības atsaukt vienošanos ar Sortter, kas balstīta uz šiem Noteikumiem, 14 dienu laikā no to apstiprināšanas. Neskaidrību novēršanai norādām, ka jūs nevarat atsaukt Tiešsaistes pieteikumu pēc tā iesniegšanas. Piekrišanas atsaukšana neietekmē saskaņā ar piekrišanu veiktas apstrādes, kas notikusi pirms atsaukšanas, likumību.

6.2  Atsaukuma tiesības var tikt īstenotas, sazinoties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu. Jūsu paziņojumam jāietver vismaz apgalvojums, kas nepārprotami apliecina nodomu atsaukt vienošanos ar Sortter, kas balstīta uz šiem Noteikumiem.  

6.3  Pēc Jūsu pirmā Tiešsaistes pieteikuma mūsu Pakalpojums ir spēkā nenoteiktu laiku. Jums ir iespējams jebkurā laikā izbeigt Pakalpojumu, nosūtot e-pastu mūsu Klientu apkalpošanas nodaļai (asiakaspalvelu@sortter.com).   

7.1 Šiem Noteikumiem un attiecībām starp Jums un Sortter noteicošie ir Somijas likumi, izņemot gadījumus, kad tie izvēlas citu tiesisko regulējumu.

7.2 Jums saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumu ir noteiktas tiesības, tostarp arī gadījumā, ja Pakalpojums neatbilst šiem Noteikumiem. Jebkādas sūdzības nosūtāmas pa e-pastu uz:  

asiakaspalvelu@sortter.com.   

7.3 Mēs centīsimies atrisināt Jūsu sūdzību tiklīdz tas būs pamatoti iespējams. Ja atrisināšanai būs nepieciešama plašāka izpēte, mēs reģistrēsim Jūsu datus un nodrošināsim Jūsu sūdzības pilnīgu izmeklēšanu un izskatīšanu tiklīdz tas būs iespēja

7.4 Ja starp jums un Sortter rodas nesaskaņas par šiem Noteikumiem, kuras nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, strīds tiek risināts Jūsu domicila apgabaltiesā, vai pēc Jūsu izvēles, Sortter domicila apgabaltiesā. Ja jūsu domicils nav Somijā, strīdi tiek izskatīti Sortter domicila apgabaltiesā.

7.5 Tāpat arī Jums ir tiesības ierosināt no šiem Izmantošanas noteikumiem izrietošu strīdu izskatīšanu alternatīvā procesa kārtībā, ar nosacījumu, ka strīds atbilst šī procesa prasībām. Mēs apņemamies atbalstīt alternatīvo strīdu risināšanu ar klientiem saskaņā ar alternatīvo strīdu risināšanas kārtību patērētāju attiecībās. Somijā patērētāju strīdus izskata:

Consumer Disputes Board (Patērētāju strīdu izskatīšanas padome)
Hämeentie 3
P.O. Box 306
00531 HELSINKI

Finland
tel. +358 29 566 5200 (operators)
fakss: +358 29 566 5249
e-pasts: kril@oikeus.fi 

www.kuluttajariita.fi

Pirms lietas rosināšanas Patērētāju strīdu izskatīšanas padomē, lūdzam sazināties ar Patērētāju konsultāciju dienestu (Consumer Advice Service) (www.kuluttajaneuvonta.fi).

7.6 Eiropas Komisija ir izveidojusi ārpustiesas strīdu izskatīšanas platformu. tas dod iespēju klientam risināt ar tiešsaistes pasūtījumiem saistītus strīdus bez tiesas procesa ierosināšanas. Platforma ir pieejama šajā saitē: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7.7 Šie Noteikumi neierobežo Jūsu tiesības, kas noteiktas Somijas Patērētāju aizsardzības likumā. Sākotnējā informācija par Sortter Pakalpojumu ir sniegta saskaņā ar Somijas likumiem.

Sortter uzrauga Patērētāju ombuds un Somijas Konkurences un patērētāju pārvalde (www.kkv.fi).

Sortter Ltd

Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Somija

Tālrunis: +358-9-8566 5550

E-pasts: asiakaspalvelu@sortter.fi

Šie Izmantošanas noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā un ir spēkā līdz turpmākiem paziņojumiem.